DỊCH VỤ Săn Đệ Tử - Làm Đệ

Chọn máy chủ:
Bảng Giá Làm Đệ:

         Làm đệ có 2 loại 
+ Ních có skill 5 như...tự sát - quả cầu khinh khi -laze là 30k card
+ Ních không có skill 5 Tức là không có tự sát + laze + qckk thì phải từ nhiệm vụ heo rừng trở lên ) giá 50k card

Dịch vụ khác